Nabídka vzdělávacích programů

K Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě připravujeme interaktivní edukační programy ve výstavě pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ, projektové dny a pestrý doprovodný program (přednášky renomovaných historiků, besedy s pamětníky, filmové a dokumentární projekce).

Lektorované programy pro 4.–5. a 8.–9. třídu ZŠ a SŠ:

Poznáváme Československo

V rámci lektorovaného edukačního programu se žáci seznámí s vybranými tématy odrážejícími život v Československu. Prostřednictvím unikátních i běžně známých předmětů si žáci udělají představu o tom, jak lidé v různých epochách Československa žili a porozumí tomu, jaký měly dopad významné politické, společenské a kulturní události na jednotlivce. Hlavními tématy, s nimiž se žáci seznámí, je školství, volný čas, československý průmysl, ochrana životního prostředí nebo doprava.

Součástí programu bude práce s pracovními listy.

Cílenost: 4.–5. třída
Délka: 60 minut
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, vlastivěda, školství, každodennost, výročí, předměty
Výstupy – žák: Žák se seznámí s proměnou státoprávního uspořádání Československa v celém období jeho existence 1918–1992 a na konkrétních příkladech z různých oblastí běžného života lidí porozumí, jak významné historické události ovlivňovaly společnost.
Cena: Do 31. 12. 2018 žáci i pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Rezervační systém Národního muzea
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443


Hej, Československo…

Interaktivní edukační program vedený formou řady otázek a odpovědí, kdy žáci budou aktivními tazateli a výstava jim bude odpovídat. Žáci porozumí, jak se proměňoval život obyčejných lidí žijících ve státě, jehož politické zřízení se během jeho existence často měnilo rychleji, než se střídaly jednotlivé generace. Prostřednictvím dobových dokumentů a předmětů žáci pochopí historické souvislosti a interpretují různé kulturní a společenské fenomény vážící se k období Československého státu.

Součástí programu bude práce s pracovními listy.

Cílenost: Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, 1918–1992, každodennost, politické zřízení, demokracie, totalita
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí základním kategoriím utvářejícím život v Československu v období let 1918–1992. Díky aktivní práci s pracovním listem a na základě navazující společné diskusí porozumí vybraným fenoménům a historickým momentům 20. století a interpretuje je.
Cena: Do 31. 12. 2018 žáci i pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Rezervační systém Národního muzea
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443


Od svobody ke svobodě (1918–1992)

V rámci interaktivního edukačního programu se žáci seznámí s paralelami historického vývoje československého státu, kdy prostřednictvím nahlédnutí do různých oblastí života ve 20. století interpretují proměny základních politických, společenských a kulturních kategorií jako je proměna hranic, národnostní a náboženské struktury, průmyslu a zemědělství nebo školství v různých etapách dějin Československa. V závěru programu díky získaným znalostem a zkušenostem žáci zhodnotí klady a zápory ideologických zřízení v jednotlivých epochách československé historie.

Žáci mají k dispozici pracovní listy.

Cílenost: Žáci SŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, 1918–1992, každodennost, historie, demokracie, totalita
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí základním kategoriím utvářejícím život v Československu v období let 1918–1992. Díky aktivní práci s pracovním listem a diskusí porozumí a interpretuje vybrané fenomény a historické momenty 20. století. Žák hodnotí klady a zápory politických zřízení v jednotlivých epochách československé historie.
Cena: Do 31. 12. 2018 žáci i pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Rezervační systém Národního muzea
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443