Obchodná akadémia Šurany

16/03/2018

Text: PaedDr. Helena Rusnáková


OA v Šuranoch okrem odbornej prípravy žiakov dbá aj o rozvoj historických vedomostí žiakov s cieľom. aby žiaci poznali históriu svojej rodiny, regiónu, krajiny, pretože poznanie minulosti je potrebné pre súčasnosť i budúcnosť nášho bytia. S veľkým záujmom sme prijali možnosť zapojiť sa do projektu 100 rokov Československa v našej škole.
Realizácia projektu sa uskutočnila vo viacerých etapách. Na vyučovacích hodinách SJL, DEJ, GEO, ETV, NBV, ANJ. Okrem prezentácii zozbieraných artefaktov žiaci tvorili básne, nacvičili pásmo o živote M. R.Štefánika.
Výstavu, ktorej vernisáž sa konala 26.1.2018 za účasti vedenia školy, riaditeľa MsKS, učiteľov a žiakov, sme inštalovali v jednej z tried. Tematicky bola rozdelená na: technika, úžitkové predmety, odevy, literatúra, peniaze- platidlá, fotografie.
Výstava bude sprístupnená žiakom a priateľom školy do 1.2.2018