Rezolúcia zhromaždenia, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši 1. mája 1918, je politickou proklamáciou slovenskej politickej reprezentácie na sklonku prvej svetovej vojny.

Obsahuje aktuálne politické požiadavky, napr. uzavretie mieru, uznanie práva národov Rakúsko-Uhorska na sebaurčenie, zavedenie všeobecného rovného a tajného volebného práva, slobodu slova, tlače a zastavenie cenzúry slovenskej tlače. Po prvýkrát je tu verejne prednesená požiadavka slovenskej politickej reprezentácie vytvoriť spoločný československý štát.

Rezolúcia bola prednesená na ľudovom zhromaždení 1. Mája 1918 v Liptovskom Mikuláši, ktorého zvolávateľom bola slovenská sociálna demokracia. Rukopis rezolúcie po jej nadobudnutí do zbierok SNM podrobil historickej vedeckej analýze V. Zuberec. Podľa Zuberca autorom autentického štvorstranového konceptu rezolúcie bol V. Šrobár, slovenský politik, stúpenec politiky čechoslovakizmu a podporovateľ T. G. Masaryka. Rezolúcia bola korigovaná na prípravnej schôdzi 29. apríla 1918. Na redakcii a doplnkoch sa podieľal aj sociálnodemokratický politik J. Kusenda a tvorivo prispel aj J. Burian. Rukopis rezolúcie zakúpilo SNM v roku 1968 do zbierok vtedajšieho Historického ústavu SNM. Po vyhlásení rezolúcie za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1988 bol dokument zaradený do Archívu SNM.

Papier, atrament Slovensko, Liptovský Mikuláš, Máj 1918, 65/1968, H 2797

23/05/2019

Text: Jolana Tothová


V základní hmotě dřevěný model z přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století prezentuje legendární československý traktor Zetor 25, první v řadě modelů dodnes vyráběné značky. Název vznikl spojením přepisu výslovnosti písmene „Z“, které ve svém znaku používala brněnská Zbrojovka, v níž byly první traktory vyrobeny, s dvojicí posledních písmen slova traktor. První tři kusy traktoru Zetor model Z 25 byly dodány zákazníkům 15. března 1946 a v řadě dalších typů se vyráběly až do roku 1962.

Model traktoru Zetor 25. Původ modelu: Závody na valivá ložiska a traktory n. p. Brno, závod A. Zápotockého; přelom 40. a 50. let 20. století. Inv. č. H11E-16

Model traktoru Zetor 25. Původ modelu: Závody na valivá ložiska a traktory n. p. Brno, závod A. Zápotockého; přelom 40. a 50. let 20. století. Inv. č. H11E-16

Jedným z exponátov so zaujímavým príbehom na výstave Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava je model sochy slovenského politika, diplomata, generála ozbrojených síl Francúzska, ministra vojny prvej československej vlády, vojenského letca, astronóma a fotografa Milana Rastislava Štefánika (1880–1919) z rovnomenného pomníka v Bratislave dokončeného v roku 1938. Vznik pomníkov v krajine v medzivojnovom období úzko súvisel s procesom sebauvedomovania si vlastnej štátnosti. M. R. Štefánik patril k najvýraznejším slovenským politickým osobnostiam, okrem toho sa zaslúžil o vznik Československa. Už od 20. rokov sa uvažovalo o vybudovaní jeho pomníka  v Bratislave. Začiatkom 30. rokov bol realizáciou poverený český sochár Bohumil Kafka (1878–1942) vychádzajúci najmä z tradičného, monumentálne chápaného realizmu. Pomník, dokončený v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku Československej republiky, mal byť symbolom Slovenska a česko-slovenských légií, ktorých zakladateľom bol práve M. R. Štefánik. Sochár vytvoril celofigurálnu bronzovú sochu M. R. Štefánika stvárneného výnimočne v leteckej uniforme, hoci tradične býval zobrazovaný vo francúzskej generálskej rovnošate. Za ním bol umiestnený mohutný železobetónový pylón, na ktorom sa nachádzal bronzový  lev držiaci československý štátny znak. V roku 1940 počas vojnovej Slovenskej republiky bol lev so štátnym znakom z pomníka odstránený v dôsledku zmenenej politickej situácie. Socha Štefánika iritovala predstaviteľov komunistického režimu natoľko, že 31. marca 1954 vláda vydala príkaz ju odstreliť. Dodnes existuje niekoľko jej zmenšených modelov, ktoré boli vyhotovené pre donátorov a podporovateľov tejto pomníkovej realizácie. Predmetná socha zo zbierky SNM – Historického múzea je venovaná slovenskému architektovi a politikovi Jánovi Burjanovi (1886–1945).

Bohumil Kafka, Model sochy Milana Rastislava Štefánika pre Pomník Milana Rastislava Štefánika pred Redutou v Bratislave, 1933, bronz, výška 88,3 cm, H 42613, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum